Voorwaarden Voorwaarden
Voorwaarden
Algemene voorwaarden & Klantinformatie

 1. 1. Geldigheid
 2. 2. Sluiting Overeenkomst
 3. 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 4. 4. Leverings- en verzendvoorwaarden
 5. 5. Aansprakelijkheid voor gebreken
 6. 6. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
 7. 7. Alternatieve geschillenbeslechting
 8. 8. My Triumph-loyaliteitsprogramma

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Triumph Intertrade AG (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting Overeenkomst

2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 7 dagen aannemen,

 • als hij de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (e-mail) stuurt, waarbij het toegang hebben tot de opdrachtbevestiging van de klant doorslaggevend is, of
 • als hij de klant de bestelde artikelen levert, waarbij het toegang hebben tot de artikelen van de klant doorslaggevend is, of
 • als hij de klant na afgifte van deze bestelling om betaling verzoekt.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden. Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet aan binnen de genoemde termijn, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring.

2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.

2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.

2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.

2.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten te ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3) Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

3.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de website van de verkoper.

3.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.

3.4 In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

3.5 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

3.6 Indien een betaalmethode aangeboden via de betalingsdienst "Klarna" (betaling op factuur) wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Nadere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die op de volgende website kan worden geraadpleegd: https://eu.triumph.com/klantenservice/Help_Payment.html

4) Leverings- en verzendvoorwaarden

4.1 De levering van goederen vindt, wanneer niets anders overeengekomen is, plaats via verzending aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.

4.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

5) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen.

5.1 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)

 • De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
 • De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

5.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

 • wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
 • wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;

indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

6) Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

6.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.

6.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

7) Alternatieve geschillenbeslechting

7.1 De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

7.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

8) My Triumph-loyaliteitsprogramma

LEES AANDACHTIG. DIT DOCUMENT BEVAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET TRIUMPH-LOYALITEITSPROGRAMMA ("ALGEMENE VOORWAARDEN"). DOOR TE REGISTREREN VOOR EN DEEL TE NEMEN AAN HET TRIUMPH-LOYALITEITSPROGRAMMA GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Het My Triumph-loyaliteitsprogramma wordt aangeboden door Triumph ("Triumph", ook wel "we" genoemd):

Triumph
Promenadestrasse 24
5330 Bad Zurzach
Zwitserland

Het Triumph-loyaliteitsprogramma streeft ernaar onze trouwe klanten te belonen door exclusieve voordelen en privileges aan te bieden aan leden die in online shops of deelnemende winkels van Triumph aankopen doen.

8.1 Definities

 • Account: Uw Triumph-loyaliteitsaccount is toegankelijk via https://eu.triumph.com/mijn-account/mytriumph
 • Programma: My Triumph (loyaliteitsprogramma)
 • Lid: (ook wel "u" genoemd). Iedereen die (a) voldoet aan de geschiktheidsvereisten voor het Programma, (b) deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid heeft geaccepteerd en (c) zich heeft geregistreerd voor het Programma.
 • Geldige punten: punten die werkelijk verworven zijn.
 • Niveaus: niveau van het loyaliteitsprogramma waaraan specifieke voordelen zijn verbonden.
 • Updates en beëindiging van het Programma: Triumph behoudt zich het recht voor het Programma op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te updaten of te beëindigen, zonder opgave van redenen en zonder enige verantwoording af te leggen jegens Leden. Tijdens de uitoefening van het Programma zijn de algemene voorwaarden altijd beschikbaar op http://eu.triumph.com/klantenservice/Contact_Terms.html

8.2 Geschiktheid

Het programma wordt alleen aan personen aangeboden. Bedrijven, verenigingen of groepen mogen niet deelnemen. U komt in aanmerking voor het Programma als u:

 • 18 jaar of ouder bent op het moment van registratie,li>
 • niet van deelname bent uitgesloten door Triumph

8.3 Lid worden

Om lid te worden, accepteert u deze Algemene Voorwaarden om u voor het Programma te registreren en alle gevraagde gegevens te verstrekken.

8.4 Persoonsgegevens

Triumph zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die beschikbaar is op http://eu.triumph.com/klantenservice/Contact_PrivacyPolicy.html#privacy.Alle persoonsgegevens die u aan Triumph verstrekt in verband met het Programma, worden gekoppeld aan één account. Triumph volgt uw winkel- en online transacties om u de mogelijkheid te bieden Beloningen en voordelen te verdienen. Bovendien stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Triumph uw persoonsgegevens binnen dit Programma verwerkt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken (en het programma verlaten) door contact met ons op te nemen via e-mail nl.service@triumph.com of +31 (0)2 - 0322 0027 (Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend.)

8.5 Punten, niveaus en beloningen

Leden verdienen 1 punt bij besteding van 1 EUR (totale aankoopwaarde: inclusief btw, verzend- en administratiekosten, maar exclusief kortingen, retourzendingen, restituties of andere aanpassingen, voor de totale bedragen afgerond op de dichtstbijzijnde euro.) in deelnemende winkels of de online shop van Triumph.

Leden kunnen geen punten verdienen voor cadeaubonnen. Als een Lid een terugbetaling of een andere financiële aanpassing krijgt met betrekking tot een transactie, worden de punten die als gevolg van de transactie worden toegekend, dienovereenkomstig aangepast.

8.5a Vervaldatum punten en niveaustatus behouden

Het programma werkt met een looptijd van 12 maanden “Programmajaar”, beginnend vanaf de dag van inschrijving. Een consument wordt geüpgraded zodra het minimale aantal geldige punten voor een niveau is bereikt.

Bij elk inschrijfjubileum wordt het niveau voor de volgende 12 maanden berekend op basis van het aantal punten dat in de afgelopen 12 maanden werd verzameld.

Aan het einde van de periode van 12 maanden wordt het puntenniveau teruggezet op 0.

8.5b Niveaus

Leden kunnen 3 verschillende niveaus bereiken op basis van het aantal verzamelde punten in het afgelopen programmajaar.

 • Niveau Brons –tussen 1 en 149 punten
 • Niveau Zilver –tussen 150 en 349 punten
 • Niveau Goud –350 of meer punten

8.5c Vouchers en voordelen

Elk niveau biedt Leden exclusieve voordelen. De huidige voordelen zijn vermeld op https://eu.triumph.com/mytriumph#benefits. Triumph behoudt zich het recht voor om op elk moment voordelen bij te werken, te annuleren of te wijzigen. Leden worden per e-mail op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die aan het programma zijn aangebracht.

8.5d Geldigheid vouchers en voordelen

Vouchers en voordelen zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen worden gebruikt door het Lid waarvan de naam op het account staat, tenzij anders vermeld. De geldigheid van de vouchers wordt gespecificeerd op de promotionele ondersteuning die wordt gebruikt om de bovengenoemde voucher te distribueren. Er kunnen maximaal twee vouchers per transactie worden ingewisseld. Vouchers en voordelen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Vouchers kunnen worden gebruikt voor transacties met korting of volledig geprijsde producten.

Vouchers en voordelen kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop of deelnemende winkels van Triumph.

8.5e Identificatie

Alleen aankopen die met identificatie worden gedaan, worden op uw account bijgeschreven. U identificeert uzelf ofwel bij de kassa tijdens een aankoop of door in te loggen op uw account op https://eu.triumph.com/mijn-account/mytriumph. Er kunnen geen punten voor niet-geïdentificeerde aankopen met terugwerkende kracht worden bijgeschreven.

8.6 Berekening van de combinatie van voordelen en korting

Leden van het loyaliteitsprogramma kunnen verschillende specifieke loyaliteitsprogramma-voordelen gebruiken, evenals algemene verkooppromoties die door Triumph aan alle consumenten worden aangeboden. De loyaliteitsleden kunnen maximaal 2 voordelen per transactie gebruiken, door één loyaliteitsvoucher te combineren met een verkooppromotie voor één transactie of twee loyaliteitsvouchers te combineren voor één transactie.

Bij het gebruik van meer dan één voucher op dezelfde transactie zal de eerste voucher korting geven op de waarde van de totale transactie. De tweede voucher zal bovendien korting geven op de reeds verlaagde waarde na het toepassen van de eerste voucher en niet de totale aankoopwaarde.

8.7 Einde lidmaatschap en/of account

Er zijn verschillende manieren waarop uw lidmaatschap kan worden beëindigd. Alle punten en voordelen gaan verloren.

Door leden:
U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail nl.service@triumph.com of +31 (0)2 - 0322 0027 (Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend).

Door Triumph:
Triumph behoudt zich het recht voor om de deelname van het Lid aan het Programma te beëindigen zonder te worden gehouden aan enige terugbetaling of compensatie aan het Lid in de volgende omstandigheden: Als een Lid fraude of bedrog pleegt, het Programma onrechtmatig of frauduleus gebruikt, schade veroorzaakt aan Triumph, haar merken of haar werknemers of enige andere situatie naar eigen goeddunken van Triumph.

Na een inactieve periode van twee jaar, zal Triumph uw Account en uw programmalidmaatschap verwijderen. Bij beëindiging van uw programmalidmaatschap verliest u uw recht op niet geclaimde of ongebruikte beloningen, kortingen of andere voordelen.

8.8 Communicatie

Door u te registreren voor het lidmaatschap van het Programma en de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met het ontvangen van communicatie met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma van Triumph en haar huidige en toekomstige merken. Door ons toestemming te geven voor marketingcommunicatie, wordt u daarnaast een abonnee van een nieuwsbrief. U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden voor e-mailberichten door te klikken op de link voor afmelden in onze e-mails. U kunt zich afmelden voor directe e-mails of sms door contact op te nemen met onze klantenservice (nl.service@triumph.com).

8.9 Aansprakelijkheid

Triumph is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade geleden door een Lid als gevolg van of in verband met het Programma. Dit omvat schade als gevolg van typografische fouten, druk- of zetfouten, beëindiging of wijziging van het Programma of een tekortkoming van een derde partij, tenzij de schade wordt veroorzaakt door een opzettelijke handeling of grove nalatigheid van het management van Triumph. Triumph is niet aansprakelijk jegens een Lid voor ongebruikte beloningen op of na de datum van beëindiging van het Lidmaatschap. Het Lid is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn/haar handelingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of onrechtmatige handelingen in de context van het Programma, zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van Triumph. De aansprakelijkheid van de Leden kan worden aangewend door Triumph en derden die bij Triumph in dienst zijn jegens alle vorderingen van derden met betrekking tot alle schade en kosten die op enigerlei wijze zijn voortgevloeid uit de deelname aan het Programma of door niet-uitvoering van de verplichtingen van het Lid onder de Algemene Voorwaarden.

8.10 Diversen

Als u vragen, suggesties, klachten of een geschil hebt met Triumph over het Programma, kunt u ze kenbaar maken via een e-mail naar de klantenservice nl.service@triumph.com of via +31 (0)2 - 0322 0027 (Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend). Zie ook onze Veelgestelde vragen op https://eu.triumph.com/mytriumph#faq. Er is geen wettelijk verhaal mogelijk. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, is Triumph bevoegd om een of meer vervangende bepalingen vast te stellen die de aard en betekenis van de nietige of ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderen, zonder nietig of ongeldig te zijn.

Datum: juli 2021

Online-Shop Hotline

Voor vragen aangaande uw Triumph Online Shop aankoop

Maandag tot vrijdag

8:00 tot 20:00 uur

Telefoon
+31 (0)2 - 0322 0027 +31 (0)2 - 0322 0027

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend.)

E-Mail:

nl.service@triumph.com

Triumph Klantenservice

Voor vragen aangaande uw aankoop in de Triumph winkel en voor vragen aangaande Triumph en gerelateerde producten

E-Mail:

triumph.nl@triumph.com

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang een voucher t.w.v. €5 voor je eerste aankoop!
Aanmelden